USTAWA

z dnia …………… 2023 roku
o zmianie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

Art. 1

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 16a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 i 2089) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli sprawują opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji.”;
 2. w art. 17 ust. 1:
  • 1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

   „Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:”;
  • 2) sformułowanie o treści:
  • „- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.”

   zastępuje się sformułowaniem o następującej treści:

   „- jeżeli sprawują opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji.”.
 3. w art. 17 dodaje się nowy ust. 3e o następującej treści:

  „Jeżeli osoba wskazana w ust. 1 pkt 1–4 sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji, przysługuje jej świadczenie opiekuńcze w wysokości:
  1. 150% kwoty wskazanej w ust. 3 – gdy sprawuje opiekę nad dwiema osobami legitymującymi się orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniami o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji;
  2. 200% kwoty wskazanej w ust. 3 – gdy sprawuje opiekę nad trzema osobami legitymującymi się orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniami o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji;
  3. 250% kwoty wskazanej w ust. 3 – gdy sprawuje opiekę nad czterema lub więcej osobami legitymującymi się orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniami o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji lub edukacji.”;
 4. w art. 17 uchyla się ust. 6;
  • w art. 17b:
   1)ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
   „1. W przypadku, gdy o świadczenia, o których mowa w art. 16a i art. 17 ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników, bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

   1) rolnikom w przypadku prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

   2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.”
   2) uchyla się ust. 2.

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.